Karlskronaviken

Nyheter från ett hörn av Rönninge

 
 

Det här är en varning. En varning till dig som bryr dig om hur samhället Rönninge utvecklas.

I senaste nyhetsbladet ”Salems kommun informerar” kunde vi läsa att detaljplan för Karlskronaviken ska upprättas. Du kanske frågar dig; vad angår det mig, jag bor inte i där. Men Karlskronaviken är det första området av tolv i Sydvästra Rönninge som ska detaljplaneras de närmaste tio åren. Den omvandling som nu inleds, kommer omfatta en mycket stor del av Rönninge och påverkar det mesta som idag är Rönninge och hur samhället kommer se ut om ca 15 år.


På vilka punkter finns då anledning att känna oro inför denna omvandling? Svaret är, i princip alla.

Befolkningsstruktur: Exploateringens omfattning pekar mot en fördubbling jämfört med de demokratiskt framtagna planerna.

Miljön: Miljövärden och naturområden offras.

Samhällsomsorg: Frågor som skola och dagis negligeras.

Trafik: Busstrafiken är idag under all kritik och trots kraftig befolkningsökning finns ingen lösning i sikte


Samtidigt kan vi läsa att i princip alla politiska partier ställer sig bakom beslutet. Och den påstådda anledningen stavas pengar, beskrivet med flera olika argument. Det är kanske här denna varning är allra mest befogad. De kalkyler kommunen presenterar är ofullständiga och missledande. Kalkyler som får alla, partipolitiker i opposition och invånare utan insyn att tro att omvandlingen måste ske på detta omfattande sätt.


Vi i Karlskronaviken har en förening (KFS, se www.karlskronaviken.se) och vi i styrelsen har försökt driva en demokratisk kamp med en väldigt enkel målsättning. Att vi är för en utveckling som både ger vatten- och avloppsnät för sjöns och de boendes skull och samtidigt en exploatering i den takt som demokratiskt långsiktiga planer har fastslagit och som gör att vi känner igen det Rönninge vi valt vill att leva i. Istället för att kunna föra denna kamp tillsammans med de demokratiskt valda, tvingas vi hela tiden se hur de styrande agerar emot oss, förändrar omfattning på omvandlingen och tar till nya argument för att kunna genomföra sin linje, i ekonomins namn. Det här mångåriga skeendet kräver tyvärr ganska många ord för att kunna beskrivas.

Vi har visat för kommunen att en stor majoritet boende i området är för en mer balanserad utveckling än den linje de styrande driver på. Vi har i möte med kommunens samtliga politiska partirepresentanter visat att kommunens kalkyler inte stämmer och pekat på negativa konsekvenser. Men ändå väljer de styrande enbart att lyssna till ett fåtal stora markägare i Karlskronaviken, varav bara några enstaka bor i kommunen och förmodligen har pengar som huvudintresse i denna exploatering.


Låt oss titta på ekonomin och hur vi kan hävda att siffrorna som de politiska besluten grundar sig på inte stämmer. Försök häng med i räknandet:

1. Vatten och avlopp: I nyhetsbladet säger de ”va-utbyggnaden ska balansera mot kommunens va-taxa.” I kommunens beräkningar kommer va-utbyggnaden kosta 9,7 miljoner kronor med självfallsystem. Med 54 fastigheter blir det i snitt 180 000 kronor. Det låter bra, stämmer hyfsat med nya föreslagna va-taxan. Men vi har god anledning att föreslå att man i Karlskronaviken istället borde välja ett lågtryckssystem, helt enkelt för att systemet passar detta område och ger , förutom att det kostar mycket mindre att anlägga, på kort och lång sikt flera goda fördelar som bl a  lägre driftskostnader och mindre miljöpåverkan. Denna anläggning skulle enligt offert till KSF kosta totalt 5,3 miljoner. Om vi då bygger 32 fastigheter i Karlskronaviken, dvs enligt demokratiskt fastställda Översiktsplanen, skulle snittkostnaden per fastighet bli 167 000 kronor. Det betyder i snitt 13 000 kronor mindre, trots att exploateringen blir bara 32 mot 54 fastigheter. Märk också att kommunens beräkningar inte är en offert, och att jämförande beräkningar snarare pekar på att kostnaderna för självfallsystem förmodligen blir betydligt större.


2. Gator. Dessa betalas huvudsakligen av fastighetsägarna. Men bestäms till 100 % av kommunen. Enligt deras kalkyler kommer gatorna kosta 7,37 miljoner. För 54 fastighetsägare blir det en snittkostnad på 136 000 kronor. (Nu kommer denna kostnad fördelas lite olika, beroende på om det är ny, gammal eller stor fastighet, men för att kunna jämföra tar vi snittkostnaden). Det kan förefalla som de styrande har rätt, mer än så här vill väl inte de boende betala. Men kostnaden är bara uppskattad, baserar sig på relativt stora gator för en omfattande trafik. Och framförallt, endast 4,9 miljoner är för Karlskronaviksvägen, resten är för nya stickgator till nya fastigheter. Dvs de som ska läggas som separata kostnader för nytillkommande fastigheter. Kvar att i snitt dela på för 32 fastigheter är 153 000 kronor. En kostnad som förmodligen sjunker om vägbredden anpassas för färre antal boende. Slutsumman är en rimlig gatukostnad att dela på för 32 fastigheter.


I senaste ”Salems kommun informerar” kommer de styrande med ett nytt argument, eftersom de redan har hört ovanstående från KSF att kalkylerna är missvisande. Nu säger man för första gången att vi måste bygga 50-60 fastigheter i Karlskronaviken för att ”få till stånd en gång- och cykelväg till Södertälje”. Än en gång kan de styrandes argument verka rimliga. Klart många av oss vill kunna gå och cykla till Södertälje. Men kommunen har hela tiden i sin information och sina programförslag sagt att gång- och cykelvägen är ett gemensamt kommunintresse och ligger utanför detaljplanekostnaderna. Så varför helt plötsligt ta upp dem här? Dels för att de styrande moderaterna saknar politiska partier som driver opposition. Dels för att det inte finns något media, tidning eller radio, med resurser att driva opinion och ifrågasätta till synes rimliga påståenden.

Men det finns dessutom ytterligare en intressant faktor. När partierna tog beslut om att genomföra detaljplanen för 50-60 fastigheter, skriver man i kommunstyrelseprotokollet att det måste bli så här många, annars riskerar man att markägarna (som vill exploatera och tjäna pengar) kommer överklaga och fördröja processen.


De påståenden som vi i början framför om att det här angår alla, att exploateringstakten och därmed befolkningstätheten fördubblas, att miljö- och naturvärden förstörs, att samhällsomsorgen negligeras, att kollektivtrafiken inte har någon lösning, plus mycket annat, finns tyvärr inte utrymme här att leda i bevis. Vi hänvisar till fakta och beskrivningar på vår hemsida och fortsatt debatt i ämnet. För faktum kvarstår. Det sätt de styrande politikerna genomför detaljplan Karlskronaviken, visar att de bara bryr sig om en sak – pengar till markägare och egna skatteintäkter. Alla andra värden ställs på skam. Rönninge är på väg att omvandlas till något som åtminstone vi, många som nu bor här och som har skaffat oss insyn, inte tycker om.

Det finns egentligen tre lösningar:

1. Gilla läget.

2. Få våra politiker att byta spår, innan det är för sent.

3. Byta ut de styrande till nya, till några som bryr sig även om Rönninge.Med varma hälsningar från sydvästra hörnet av Rönninge


Styrelsen

Karlskronavikens Samfälligheters Förening (KSF)


 
Brev till Salems politiker om KSF:s remissvar, inskickat 20 maj 2006, angående Översiktsplan som var utställningsförslag 20 mars - 20 maj 2006.
Ladda ner >>
TillSalemsPolitiker-1.pdf


Aktuellt_files/TillSalemsPolitiker.pdfAktuellt_files/TillSalemsPolitiker_1.pdfshapeimage_5_link_0

EN VARNING TILL DIG SOM BRYR DIG OM RÖNNINGE

ÖVRIGT

Hämta bilaga som PDF med sammanställning av enkätsvar från KSF:s medlemmar. enkatsvaren.pdf

ENKÄTSVAR