Karlskronaviken

Nyheter från ett hörn av Rönninge

 
 
 

Den senaste och kanske sista vändan i detaljplan Karlskronaviken ligger ute på Salems kommuns hemsida www.salem.se. Bland några förändringar från tidigare förslag märks bl a:

  1. Karlskronaviksvägen görs i princip lika bred som Uttringevägen (med högre hastigheter som följd)

  2. 59 byggrätter (att jämföra med översiktsplanens 32)

  3. en halvdold passus som tvingar fastighetsägaren att bygga ut inom 15 år, annars hotar kommunen med att tvångsinlösa fastigheten

De huvudpunkter i ett kritiskt remissvar som styrelsen i KSF summerat, enligt riktlinjer som medlemmar fört fram vid föreningens årsmöte, är följande:


Upphäv inte strandskyddet!


Gör syftet enhetligt


Ta hänsyn till BÅDE ekonomi OCH kulturmiljön


Gatuförslaget är trafikfarligt!


Gör de nya gatorna till enskilda gator!


Dela kostnaderna på Karlskronaviksvägen rättvist!


Fel att ge byggrätt till fritidshus utan avlopp.


Skapa mångfald av individuella hus


Ta bort kommunens rätt att lösa in byggrätter


Ladda ner hela förslaget som wordfil :

KSFRemissvarDetaljplanK-viken_uä_100322.doc


Ladda ner hela förslaget som PDF >>

KSFRemissvarDetaljplanK-viken_uä_100322.pdf 

Synpunkter om aktuella detaljplaneförslaget

Nyhetssida från Karlskronavikens Samfälligheters Förening (KSF).

För kontakt och inlägg: styrelsen@karlskronaviken.se

Länsstyrelsen säger nej

Länsstyrelsen säger nej till Detaljplan Karlskronaviken av flera skäl, främst åsidosättandet av strandskyddet. Man skriver bl a: ”Länsstyrelsen anser därför att de områden där strandskyddet ska finnas kvar ska utpekas som allmän platsmark, även om detta kan medföra att kommunen kan bli tvungen att lösa in mer mark än vad som är fallet med nuvarande utformning, med ökade kostnader som följd. Läns-styrelsen kommer inte att medverka till att strandskyddet upphävs så som planförslaget nu är utformat, eftersom gränsen för vad den enskilde får göra på den egna marken blir otydlig”.  

Läs hela Länsstyrelsens remissinlägg här: